سایه من

خط خطی های من

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دروغ
1 پست
قسم
1 پست
فراموشی
1 پست
گل_سرخ
1 پست
بخشش
1 پست
خط_قرمز
1 پست
حس_مبهم
1 پست
او
1 پست
درخشان
1 پست
ممنوعه
1 پست
شب
1 پست
زندگی
1 پست
چشم_ها
1 پست
کاش
1 پست
آدمک
1 پست
بی_خیال
1 پست
زن
1 پست
سایه_من
1 پست
تو
1 پست
هدیه
1 پست
عشق
1 پست
شکستن
1 پست
من
1 پست
اشتباه
1 پست
خستگی
1 پست